Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Etelä-Karjalan lääkäriseura

Lääkäriliitto  hoitaa Etelä-Karjalan lääkäriseuran jäsenrekisteriä yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Etelä-Karjalan ja Lääkäriliiton välinen sopimus jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenmaksujen välityksestä on päivitetty voimassaolevan lainsäädännön mukaiseksi.

 

ETELÄ-KARJALAN LÄÄKÄRISEURAN JA LÄÄKÄRILIITON  YHTEISTYÖSOPIMUS

1.      YHTEISTYÖSOPIMUS

Yhteistyösopimus kattaa jäsenrekisterin ylläpidon sekä yhdistysjäsenmaksun perimisen ja välittämisen. Hinta palvelulle on tällä hetkellä kustannusperusteisesti määritetty 2 e/jäsenyys.

2.       HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 

Sopimukseen on kirjattu uuden henkilötietolain ja eurooppatasoisen asetuksen edellyttämät tiedot henkilötietojen käsittelystä, jossa yhdistyksenne on rekisterinpitäjä ja Lääkäriliitto tietojen käsittelijä edellä olevassa yhteistyösopimuksessa kuvatuin tavoin.

Sopimus tulee automaattisesti voimaan osana yhteistyösopimusta

3.       TEKNINEN JÄRJESTELY TIETOJEN TARKASTELUUN

Olemme luoneet jäsenrekisterijärjestelmään yhdistyksellenne rekisteritietokansioon, jonka kautta toimitamme teille jäsentietojanne ja yhdistys voi toimittaa Lääkäriliitolle rekisteriin muutostietoja.

Etelä-Karjalan lääkäriseura saa  teille yksityiskohtaiset käyttöohjeet sekä käyttäjätunnuksenne ja salasanan

Etelä-Karjalan lääkäriseuran rekisteriseloste sijaitsee jäsentietojen yhteydessä.

 

Viipurin Duodecim

DUODECIM-SEURAN VIIPURIN SEUDUN PAIKALLISOSASTON TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Dodecim-seuran Viipurin seudun paikallisosasto

Osoite: Valto Käkelän katu 1, 53130 Lappeenranta

Puhelin: 050 588 0462

Sähköposti: ulla.pikarinen@gmail.com

Yhteyshenkilö: Ulla Pikarinen


2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilötietoja


3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.
 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • Rekisteröidyn kotiosoite
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn puhelinnumero


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.


6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.


7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja ei säilytetä.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen ulla.pikarinen@gmail.com Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:


Duocecim-seuran Viipurin seudun paikallisyhdistys ry

Ulla Pikarinen

Valto Käkelän katu 1, 53100 Lappeenranta


13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.6.2018